Χορηγούμενα Πιστοποιητικά

  • Η ιατρός διατηρεί σύμβαση με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικού Τομέα Αθηνών για τη χορήγηση πιστοποιητικών ανανέωσης άδειας οδήγησής.
  • Πιστοποιητικά για επιδόματα αναπηρίας ΚΕΠΑ
  • Πιστοποιητικά για άδεια κυνηγητικού όπλου